banner
banner
banner

Her öğretmen adayının bir danışman öğretmeni olacak
Şubat ayında 30 bin öğretmen atamasının yapılacağını belirten MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Vekili Doç. Dr. Ali Yılmaz, aday öğretmenlerin yetiştirme süreci intibak (oryantasyon) eğitimine ve hizmetiçi eğitimlere alınacaklarını ifade etti. Ayrıca aday öğretmenlere  alanlarında uzman asgari beş yıllık hizmeti bulunan aynı branştan bir öğretmenin ‘danışman öğretmen’ olarak verileceğini söyledi.

ali yilmazÖğretmen adaylarının uzun süredir bekledikleri Şubat ayı öğretmen atamasında ne kadarlık bir atama gerçekleştirilecek?

İlk atama kapsamında aday öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Sayın Başbakanımızın belirtiğine göre Şubat ayında 30 bin civarında öğretmen atamasının yapılacağı tahmin edilmektedir.

Araştırmalar, üniversiteden henüz mezun olmuş öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının mesleklerinin ilk yılında edindikleri deneyimlerden oluştuğunu göstermektedir.

Bakanlığımız önümüzdeki atama döneminden itibaren aday öğretmenlerimizi sınıfa sokmadan önce atama sonrası bir dönem yetiştirme sürecine tabi tutacaktır. Bu süreçte aday öğretmenlerimiz uygulamaya dönük olarak;

Yetiştirme süreci intibak (oryantasyon) eğitimine ve hizmetiçi eğitimlere alınacaklardır. Ayrıca kendilerine alanlarında uzman asgari beş yıllık hizmeti bulunan aynı branştan bir öğretmen danışman öğretmen olarak görevlendirilecek ve aday öğretmenler danışman öğretmen ve okul müdürlüğü tarafından belirlenen dersleri ve ders eğitim-öğretim etkinliklerini izleyecekler. Yine danışman öğretmen gözetiminde alanıyla ilgili ders içi ve ders dışı eğitim öğretim uygulamalarında bulunacaklardır. Aynı zamanda görevlendirildiği yere göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki iş ve işlemlerin işleyişine dair bilgi edineceklerdir. Böylece aday öğretmenimiz eğitim alanında yetişmiş deneyimli bilgi ve becerilerle donanımlı bir öğretmen olarak atandığı görevine devam edecektir.

Son atamalarla birlikte MEB’e bağlı kurumlarda çalışan öğretmen sayısı ne kadar oldu?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan öğretmen (idareci hariç) sayısı 821.924 olup, ihtiyacımız ise 95.624’tür.

Şu an hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç var? En fazla öğretmen açığının bulunduğu branş hangisi?

Öğretmen ihtiyacı branşlara göre; din kültürü ve ahlak bilgisi (14.418), İngilizce (13.517), özel eğitim (13.474), rehberlik (11.130), sınıf öğretmenliği (6.460), okul öncesi (3.694) ve beden eğitimi (3.611) şeklinde dağılım göstermektedir.

Bakanlığınızın düzenlediği takviye kurslarına bu yıl kaç öğretmen başvurdu? Ayrıca takviye kurslarında eğitim veren öğretmenlerin aldıkları ücret ne kadar oluyor?

Kurslarda görev almak için başvuran öğretmen sayımız 291 bin 890’dır. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alacak öğretmenlerimiz, iki kat ek ders ücreti alacaklar.

ÖĞRETMEN STRATEJİSİ BELGESİ HAZIRLANDI

Eğitimde kalitelisi tescilli ülkeler, öğretmenlerin niteliğine oldukça önem veriyor. Öğretmen yetiştirme sistemlerini ve üniversitelerde öğretmen yetiştirme programlarını hayli sıkı tutuyorlar. Ancak ince elemeden başarıyla geçebilenler öğretmen olabiliyor. Her isteyen ve puanı tutan eğitim fakültelerine kabul edilmiyor. Bu kapsamda Türkiye, öğretmen yetiştirme politikalarında ne kadar başarılı? Bu konudaki eksiklerimiz nelerdir?

Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hız kazandığı günümüzde kurumsal ve toplumsal yapılar köklü değişime uğramıştır. Bu değişimden en çok etkilenenin okul ve öğretmen olduğu gerçeğinden hareketle, dünyadaki eğitimsel yönelimlere de paralel olarak öğretmen eğitimi ve mesleki gelişimin yeniden ele alınması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

Öğretmenlerin hizmet öncesinde yetiştirilmesi, mesleğe girişi, mesleki gelişimi ve öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün güçlendirilmesi konularına yönelik bir “Öğretmen Stratejisi Belgesi” hazırlanması öngörülmüştür.

Bu bağlamda, Her Sınıfa Yüksek Nitelikli Öğretmenin Erişimini Sağlamak, Öğretmenlerin Mesleki ve Kurumsal Aidiyetini Geliştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak, Öğretmenlik Mesleğinin Algı ve Statüsünü Güçlendirmek amaçlarını kapsamak üzere; hedef, alt hedef ve eylemlerden oluşan ve en son 2015-2023 hedeflerine ulaşmak üzere “Öğretmen Stratejisi Belgesi” hazırlanmıştır.

Öğretmenlerin niteliğini artırmak için MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğiniz projeler nelerdir?

√ Öğretmen Yeterlikleri

Öğretmenlik mesleğinin niteliğini yükseltme yollarından biri de öncelikle öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerin belirlenerek öğretmen adaylarına ve öğretmenlere kazandırılmasıdır. Eğitim ve öğretim sürecinde en önemli rolü oynayan öğretmenlerimizin niteliklerinin sorgulanması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerler bütünü olan öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile Özel Alan Öğretmen Yeterlikleri (ilköğretim, ortaöğretim, imam hatip liseleri meslek dersleri öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenliği) hazırlanmıştır.

Belirlenen öğretmen yeterliklerinin;

» Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde,

» Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretim programlarının hazırlanmasında,

» Göreve yeni atanacak öğretmenlerin seçiminde,

» Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde,

» Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde,

» İş başarımlarının ve performanslarının değerlendirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır.

Yeterliklerin eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişimlere göre sürekli güncellenmesi gerektiği bilinmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen yeterliklerin hazırlanıp yürürlüğe konulmasından sonra 2008 yılında kabul edilen “Avrupa Yeterlikler Çerçevesi” ve buna

paralel olarak da “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlikler Çerçevesi” yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda  “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Özel Alan Yeterlikleri” de sürekli güncellenmektedir.

√ Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG)

Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli, son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen yaşam boyu öğrenme ilkesinin eğitim sistemimize yansımasını sağlayacak önemli bir çalışmadır. Yönetici ve öğretmenlerin belirlenen yeterlikler doğrultusunda mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamaları için Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Modeli ve bu modele yönelik bir OTMG kılavuzu oluşturulmuştur. Yeterliklerini geliştirme çalışmalarında “Şu an neredeyim?”, “Neleri bilmem gerekiyor?” ve “Gelişim için neler yapabilirim?” sorularına cevap bulunmasında kaynak niteliği taşıyan OTMG, aynı zamanda “yaşam boyu öğrenme” ilkesini de desteklemektedir.

Ayrıca OTMG uygulamalarının, okul yöneticisi ve öğretmenlerin öğrenen bireyler olarak öğrencilere model olmalarında ve mesleki deneyimlerin paylaşıldığı demokratik, güvenli, kararlı ve tutarlı bir okul kültürü oluşturmasında katkı sağlaması beklenmektedir.

2015 YILINDA 357 BİN ÖĞRETMENE HİZMETİÇİ EĞİTİM VERİLDİ

Günümüzde bilim ve teknoloji hızla gelişiyor ve değişiyor. Eğitim sistemimizin ve sistemin en önemli öğesi olan öğretmenlerimiz bu gelişim ve değişime uyum sağlayabiliyorlar mı? Bu uyumu sağlamaları adına genel müdürlüğünüzce yaptığınız çalışmalar nelerdir?

meb hizmetici faaliyetlerTeknolojinin eğitim ve öğretime adaptasyonunda öğretmenlerin teknolojiye karşı geliştirdikleri tutum, teknolojiyi kullanma gayretleri ve kullanım becerileri tartışmasız öğrencilerinin teknoloji kullanımını ve tutumunu da etkileyecektir.

Çağdaş toplum insanı kendini teknolojiden soyutlayamamaktadır. Bu teknoloji ürünlerinin en önemlilerinden biri de elbette bilgisayardır ve hemen her sektörün olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla toplumun önder aydın kesimini oluşturan öğretmenlerin de bu durumdan uzakta kalması düşünülemez. Teknoloji sürekli gelişmekte ve değişmekte olduğundan öğretmenlerin bu gelişmenin gerisinde kalmamaları gerekmektedir.

Bilgi toplumu olma yolunda belirlenen bu vizyona paralel olarak son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüp, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen Eğitimde FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme) projesi başlatılmıştır. Projenin amacı; eğitim ve öğretimde coğrafya farkı gözetmeksizin fırsat eşitliğini sağlamak, okullarımızda kullanılan teknolojiyi geliştirip iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri (BT) araçlarını öğrenme ortamına katarak öğrencilerin daha fazla duyu organına hitap etmek ve öğrenmede verimi arttırmak olarak belirlenmiştir.

Ayrıca öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmak için öğretmenlerimize merkezi ve mahalli olarak hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Teknolojideki gelişmeleri de yakından takip edebilmek amacıyla kamu iktisadi teşekküller, üniversiteler, çeşitli fabrika ve tesislerle eğitim işbirliği protokolleri imzalamak suretiyle öğretmenlerimizin iş hayatının içinde teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri sağlanmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak THY ile uçak motorları ve bakımı, çeşitli otomobil fabrikaları ile otomotiv teknolojileri vb. eğitimler firma ve fabrikaların eğitim merkezlerinde uygulanmaktadır.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ CAZİBESİNİ KORUYOR

Gerek yükseköğretime geçişte daha fazla tercih edilmesi ve gerekse mezuniyet sonrası istihdam imkanının diğer mesleklere göre daha fazla olması öğretmenlik mesleğinin cazibesini koruduğunu göstermektedir. Öğretmenlere özgü öğretmenler gününün olması yanında, 2015-2023 yıllarını kapsamak üzere Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Öğretmen Stratejisi Belgesi”nin üç temel amacından biri Öğretmenlik Mesleğinin Algı ve Statüsünü Güçlendirmek olup çalışmalar devam etmektedir. 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.