banner

FMV Işık Okulları’nın yabancı dilde farkı: Avrupa Dilleri Programı
Küreselleşen dünyada 21. yüzyıl eğitim süreçleri arasında en önemli eğitimin dil eğitimi olduğunu belirten FMV Eğitim Kurumları Direktörü & Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan, “Hedefimiz, en az bir yabancı dilde yetkin, farklılığın zenginlik olduğu düşüncesini benimsemiş  bireyler yetiştirmektir.” diye konuştu. FMV Işık Okulları’nda uygulana yabancı diller eğitimi hakkında sorularımızı yanıtlayan Alpan, okula özgü ve ayrıcalıklı bir Avrupa Dilleri Programı’na sahip olduklarını vurguladı.

muge_yalim_alpanFMV Işık Okullarında yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımdan bahsedebilir misiniz?
Kurumsal misyonumuz gereği hedefimiz; en az bir yabancı dilde yetkin, farklılığın zenginlik olduğu düşüncesini benimsemiş  bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz için yerel ve uluslararası kültürlere saygılı oldukları bir ortam yaratılarak deneyim edinmelerini ve çok yönlü dünya vatandaşı olmalarını sağlamak, yabancı dil eğitimimizin diğer önemli bir hedefidir. 
Küreselleşen dünyada 21. yüzyıl eğitim süreçleri arasında en önemli eğitimin dil eğitimi olduğu görülmüştür. FMV Işık Okulları, dil eğitimi felsefesini bu düşünceyi temel alarak oluşturur. Dilin kültürler arası iletişimdeki en temel araç ve gereksinim olduğunun farkındadır ve çok dilliliği benimser. Nitelikli ve üst düzey bir dil edinimi sayesinde bireylerin öncelikle kendi kültürlerini tanıma ve anlama ardından da farklı kültürleri anlayabilme becerisiyle uluslararası bakış açısı ve farkındalık kazanmalarını hedefler.
Okulumuzun dil politikası kapsamında kültürler arası çalışmalara önem verilir. Bu alanda yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütülür ve ‘dünya vatandaşlığı’ kavramı üzerinde durulur. Okulumuzun dil politikası, öğrencileri farklı kültürleri araştırarak ve sorgulayarak öğrenmelerini sağlayacak dil becerileriyle donatmayı hedefler. Eleştirel düşünme becerisi geliştirme çalışmaları, araştırmalar, sunumlar, münazaralar, küresel vatandaşlık dersleri, e-twinning projeleri, uluslararası organizasyon, konferans ve yarışmalar, öğrenci değişim programları bu hedefe yardımcı olur.
Yabancı dil eğitim programımız 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan 4Cs ile paralel yürütülmektedir. Burada bahsedilen beceriler Creativity-Yaratıcılık, Collaboration – İşbirliği, CriticialThinking- Eleştirel düşünme,Communication - İletişim’dir.  
Öğrenci merkezli yürüttüğümüz yabancı dil eğitim programımızda öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin küçük yaştan başlayarak “yaparak, yaşayarak” dil edinimini sağlamaktır. Öncelik öğrencilerimizin doğal ortamlarında yabancı dil kullanımını güçlendirmek; severek, keyif alarak hayat boyu sürecek eğitim öğretim süreçlerine destek olmaktır.
Öğrencilerimizin kendilerini doğru ve entelektüel bir derinlikle sözlü ve yazılı olarak anlatabildikleri, dünya ile iletişim ve işbirliği kurabildikleri, uluslararası bilimsel alanlarda araştırma yapabildikleri, ürün ortaya koyabildikleri, yaratıcılıklarını geliştirebildikleri,sorgulama ufkunu açan -okulumuza özgü- ayrıcalıklı bir Avrupa Dilleri Programına sahibiz. 

fmvYabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
Anaokulundan başlayarak ilkokulun ilk yıllarında İngilizce eğitiminde Phonics programını uyguluyoruz. Bu programla öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini, ilk okuma yazma ve ana dil gelişim basamaklarını süreç içinde gözlemleyerek ve izleyerek geliştirmeyi hedefliyoruz. Program çerçevesinde kullanılan tüm kaynak ve araç gereçler otantik dilde hazırlanmıştır.
İlkokulun ikinci yarısından ortaokulun son basamaklarına kadar İçerik Temelli Öğrenme (CBL- Content Based Learning) programı ile İngilizce eğitimini sürdürüyoruz. CBL eğitimi ile uluslararası öğretim programlarında yer bulan farklı disiplinlerden oluşturulmuş temalar etrafında dil eğitimimiz devam ediyor. Bu süreçte Yunan mitolojisi, Vikingler, yaşam döngüsü, veri gibi temalarla içerik bazlı öğrenme yaklaşımı program çerçevesinde sunulmakta; buna otantik dilinde çocuk ve ilk gençlik edebiyatı çalışmaları eşlik etmektedir. 4. sınıfta başlayan Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimi de CBL programı çerçevesinde yürütülmektedir.
Dil eğitimi, tüm düzeylerde sadece akademik bir ders olmaktan fazlasıdır. İkinci dil politikasıyla oluşturulmuş program, öğrencilerin tüm disiplinlerde bilgi edinmelerine ve yaşamın her alanında bu dille kendilerini yazılı ve sözlü biçimde anlatmalarına olanak sağlanmaktadır.
Yabancı dilde CEFR  Avrupa  Ortak Dil Çerçevesi ölçütlerine göre şekillenen ve 4 temel beceri olan okuma anlama, dinleme, yazma ve konuşma becerileri üzerine kurulu programımızla  öğrencilerimizi 5. sınıf düzeyinde A2 ( başlangıç), 8. sınıf düzeyinde B1(bağımsız) ve lisede C1 (yetkin)  düzeyine getirmeyi amaç ediniyoruz.  Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinde ise öğrencilerimizin A2 seviyesine yaklaşmaları hedeflenmektedir. 
Öğrencilerimiz, çeşitli ders dışı etkinlikler ve yurt içi /dışı geziler yoluyla öğrendiklerini pekiştirir ve genel kültürlerini zenginleştirir; yürütülmekte olan çeşitli kulüpler ile öğrencilerimiz sorumluluk almayı,  paylaşmayı ve olayları değişik bakış açılarıyla değerlendirmeyi öğrenirler. 

Eğitim programınızda yabancı dil ağırlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Anaokulu programımızın yarısı İngilizce eğitime ayrılmıştır. İlkokulda eğitim programının en az %30’unda İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolcaya yer verilmektedir. 5. sınıf, MEB öğretim programına göre “yabancı dil ağırlıklı yıl” olarak planlanmaktadır. Bu düzeyde eğitim programın %35’ini İngilizce programı oluşturmaktadır. Ortaokulun diğer basamaklarında da İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimi programının en az %30’unu kapsamaktadır. Yoğun ders programının yanı sıra kulüp etkinlikleri, fen ve matematik derslerinde İngilizce kaynaklarının kullanılması ile yabancı dil eğitimi desteklenir. 
Liselerimiz “Bazı Derslerini İngilizce Gören Anadolu Lisesi” statüsündedir.  Hazırlık sınıflarımızda haftada 20 saat  yoğun bir İngilizce programının yanı sıra fen ve matematik dersleri de İngilizce işlenerek  yabancı dil eğitimini desteklemektedir.
Üniversite eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen veya ülkemizde İngilizce eğitim veren üniversitelere girişte İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler 11. sınıfta uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavlarına hazırlanır. Işık liselerinden mezun olan öğrencilerimizin uluslararası bir dil yeterlik sertifikası almalarını sağlamak hedefimizdir.   

YABANCI DİL ÖĞRENMEK EĞLENCELİDİR
Birden fazla yabancı dil eğitiminin avantaj ve zorlukları hakkında neler düşünüyorsunuz?
Küçük yaşta ana dil eğitim basamaklarına eş doğrultuda oluşturulmuş yabancı dil programı, dil eğitiminde büyük üstünlük sunmaktadır. Öğrencilerimiz ana dilleri yanında İngilizceyi otantik dil doğal sürecinde pedagojik gelişimlerine uygun olarak öğrenirler. İngilizce eğitiminin bu şekilde yapılandırılması, diğer batı dilleri olan Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimine de büyük katkı sunmaktadır. İki dillilik politikasının öğrencilerin öğrenme süreçlerinde doğal bilişsel transfer becerilerine de katkı sağladığı bilimsel bir gerçektir. 
Yabancı dil eğitiminin küçük yaşlarda başlaması “dil edinim” süreci düşünüldüğünde bir üstünlüktür. Okullarımızda İngilizce eğitimine anaokulu düzeyinde başlanır, ikinci yabancı dil eğitimine ise 4. sınıfta başlanır. Anaokullarında  ve ilkokulda yabancı dil eğitiminde hedefimiz  “yabancı dil öğrenmek eğlencelidir” görüşü benimsetmek, etkin dinleme, anlama ve konuşma becerilerinde öğrencilerin özgüvenini artırmak ve  eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır. İlkokulda  farklı kültürleri tanımak amacıyla ikinci yabancı dille tanışan öğrencilerimiz var olan İngilizce temelleri ile ikinci yabancı dili de zorluk çekmeden kavrayabilirler.
Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de söylediği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir yarar sağlamaktadır.
Kurumumuz küresel vatandaş yetiştirme misyonuna sahiptir, bunu gerçekleştirmenin öncül şartlarından biri yabancı dil eğitiminin güçlü olmasıdır. 

fmvYabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Her öğretmenin bir dil öğretmeni olduğu bilinciyle okulumuzdaki tüm öğretmenler, öğrencilerin ana dillerini ve/veya yabancı dillerini geliştirme konusunda onlara örnek olduklarını bilir ve onları dil gelişimi konusunda her zaman destekler. Yabancı dil öğretmenlerimiz alanında yetkin, yenilikleri gözlemleyen ve izleyen, teknoloji alanında yetkin adaylar arasından seçilir. Anaokulu ve İlkokulda sınıf öğretmenliği formasyonuna sahip, yetkin ve donanımlı yabancı öğretmenlerimiz İngilizce derslerini yürütmektedir.  Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerimizin üniversite lisans eğitimlerini eğitim alanında tamamlamış olmaları ve pedagojik formasyona sahip  olmaları esastır. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizin toplam yabancı dil öğretmeni  kadrosundaki  oranı oldukça yüksektir. Her düzeyde öğrencilerimiz hem Türk hem yabancı İngilizce öğretmenleri ile etkileşim içerisindedir. Böylelikle sınıflarımıza canlılık, farklı kültürler, farklı bakış açıları ve farklı vizyonlar taşınmış olur. Öğretmenlerimiz için takım çalışması çok önemlidir, haftalık yapılan düzey toplantıları ile ders planlamaları yapılır ve bütüncül bir bakış açısı ile çalışmalar sürdürülür. Tüm öğretmenlerimiz ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitimlerle desteklenmektedir. 

TEKNOLOJİ İLE ETKİLEŞİMLİ EĞİTİM ORTAMLARI
Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?
Eğitim teknolojisi olanaklarının eğitimöğretim süreçlerine eklenerek öğretim programlarının zenginleştirilmesi, okullarımızın önem verdiği konulardan birisidir.  Bu nedenle tüm öğretmenlerimize Vakfımız tarafından dizüstü bilgisayar olanağı sağlanmıştır. Böylece kurumumuzda çalışan tüm öğretmenler, eğitim öğretim amacıyla ürettikleri ders içeriklerine okulun herhangi bir yerinden ulaşabilir ve bu araç gereçleri birbirleriyle paylaşabilir.
Okullarımızın tüm dersliklerinde e-board olarak adlandırılan dokunmatik ekranlı interaktif TV’ler kullanılmakta ve böylece etkileşimli bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Öğretmenlerimiz, tüm MS Office belgelerini görüntüleyebilir. İnternete bağlanarak bilgiye anında erişim sağlanır.
Tüm öğretmenlerimizin eğitim teknolojileri alanında gelişimlerini desteklemek adına, sene içinde çeşitli eğitimler düzenlenir. Uzaktan eğitim sürecinde de öğretmenlerimiz dijital kaynaklar ve uygulamalarla desteklenmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinde yürütülen eğitim etkinlikleri yakından gözlemlenir.
Yabancı dil öğreniminde kurumsal lisans ve üyeliklerimizin olduğu dijital araçlar derslerimizde yoğun bir şekilde kullanılır. Öğrencilerimizin de hazırladıkları proje ve sunumlarında bu araçlardan faydalanmaları sağlanır.
Dil eğitiminde üstünlük sağlayan web 2.0 araçları ve uluslararası eğitim uygulamaları ve alanları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu araçlardan farklılaştırılmış eğitim ve ters yüz edilmiş eğitim modelleri uygulamasında da yoğun bir şekilde yararlanılır. Ayrıca Dijital Liderler Akademimizi oluşturan lider öğretmenlerimizin önerileri ve araştırmaları doğrultusunda eğitim teknolojilerinde güncel, en son teknoloji ürünü kaynakların kullanılmasına özen gösterilir; bu alanda kurumsal olarak yatırım yapılmaktadır. 

Yabancı dil öğreniminde müfredat sınavları dışında yararlandığınız uluslararası ölçüm sınavları var mı?
Kurum olarak kendi ölçme değerlendirme sistemimizi yürütmekteyiz ancak uluslararası sınavlar ile öğrencilerimizin uluslararası alanda gösterdikleri yeterlilik ve başarı bizi son derece mutlu etmekte, böylelikle hem iç ve hem dış ortalamalara göre karşılaştırma sağlanmış olmaktadır.
5. sınıf öğrencilerimiz TOEFL Primary, 8. sınıf öğrencilerimiz TOEFL Junior  ve lise öğrencilerimiz TOEFL IBT sınavlarına girerler. İkinci yabancı dilde hem ortaokul hem lise düzeyinde öğrencilerimiz Goethe Zertifikat-Delf-Dele sınavlarına girerler. Liselerimizde  IB DP programı, AP programı sunulur. Liselerimiz  College Board  yetkili AP  sınav merkezleridir. Öğrencilerimiz tüm disiplinler arasından seçmiş oldukları uluslararası AP sınavlarına hazırlanarak girerler. 
DP Diploma Programında 3 çekirdek dersinden ikisi olan bilgi kuramı TOK ve bitirme tezi EXTENDED ESSAY İngilizce olarak verilir, dolayısıyla öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekir. Bu derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi IB yetkilileri tarafından yapılır. 

ÖĞRENCİLER YABANCI İSİMLERLE BULUŞUYOR
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerinizin yurtdışı tecrübelerine yönelik programlarınız var mı?
Okulumuzun uluslararası projeler, gezi ve bilgi şölenlerine verdiği önemin katkısıyla öğrencilerimiz dil öğrenme sürecinde, bu dillerin konuşulduğu ülkeleri ve kültürlerini de tanıma olanağı bulur; bu da yalnızca genel kültürlerini zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bakış açılarının da genişlemesine ve dünya yurttaşı olmaları yolunda önemli bir adım atmalarına yardımcı olur. Uluslararası günler, (Dünya İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Günü, Dünya Otizm Günü gibi) İngilizce etkinlikler çerçevesinde kutlanır.
Okullarımızda yürütülmekte olan çeşitli kulüplerde (Model Birleşmiş Milletler Kulübü (MUN), Debate vb.) öğrencilerimizin kültürel birikimlerini zenginleştirmeyi, dünyaya farklı bakış açılarıyla bakmalarını ve kendilerini bir dünya yurttaşı olarak güvenle sözlü ve yazılı biçimde anlatabilmeleri hedeflenir.
İkinci yabancı dilde de öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerle topluluk önünde konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda il çapında okullar arası Almanca, Fransızca ve İspanyolca konuşma ve okuma yarışmaları (KunstDesRedens- Concours De Lecture- Espanol En Imagenes, Chamisso gibi ) düzenlenir. Yurt dışı kültürel geziler (Almanya-Fransa-İspanya) ve okul değişim programları da ikinci yabancı dil aracılığı ile öğrencilerimizin kültürlerarası iletişim becerilerini geliştiren etkinliklerdir.
AFS kültürel değişim programları,  eTwinning, Erasmus+  projeleri, TEDx, Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansları, Debate, PublicSpeaking  Turnuvaları, Global Citizenship-Dünya Vatandaşlığı programı öğrencilerimize yurt dışı deneyimi kazandıran programlardan bazılarıdır. Konusunda uzman yabancı konuşmacıları, yabancı yazarları öğrencilerimizle çevrim içi platformlarda bir araya getiriyoruz. Örneğin liselerimizde İngiliz edebiyatı dersinde kitaplarını okuttuğumuz dünyaca ünlü Amerikalı yazar LoisLowry’yi bu ay içinde lise öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz.

 

FMV IŞIK LİSELERİNDE VERİLEN İLERİ DÜZEY İNGİLİZCE YURT DIŞI KAPILARINI AÇIYOR
“Liselerimizde öğrencilerimiz güçlü yabancı dil becerileri sayesinde yurt dışı değişim programlarına katılma konusunda heveslidir ve bu, onlara yurt dışı eğitiminin kapılarını açar. Kendisini uluslararası alanda göstermek isteyen ve özellikle yurt dışında okumayı hedefleyen öğrencilerimiz için sunulan AP dersleri de öğrencilerin farklı disiplinlerde (mikro-makroekonomi, psikoloji, bilgisayar bilimi, sanat, tasarım vb.) İngilizce dil becerilerini kullanmalarını sağlayarak okulumuzun dil eğitimine katkıda bulunur. 
Liselerimizde, ileri düzey olarak sunulan İngilizce B dersi, öğretim programı kapsamında yer alan ana temalar çerçevesinde işlenir. Bu derste, hedef dilin içselleştirilmesi için öğrenciler ders kitabının yanı sıra görsel ve işitsel özgün araç gereçlerle desteklenerek öğrencilerimizin dinleme, anlama, yorumlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirilir.
IB Diploma Programı’nda yer alan öğrencilerimiz süreç boyunca okudukları hedef dilde yazılmış eserlerden sözlü sınavda sorumlu tutulur. İngilizce dil gelişiminde öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önüne alınarak gerektiğinde farklılaştırılmış, iletişimsel, öğrenci merkezli bir yaklaşım uygulanır.
Liselerimizde okulumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin kendilerini̇ tanımaları, ilgi̇ ve yeteneklerine uygun hedefler belirlemeleri, bir üst kuruma ve yetişkinliğe hazırlanmaları sağlanır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz ağırlıklı olarak İngiliz ve Amerikan edebiyatından olmak üzere dünya edebiyatından seçilmiş özgün edebi eserleri, İngilizce edebiyat derslerinde okur, inceler ve çeşitli düşünce yazıları ile bu eserleri farklı açılardan yorumlar. İngilizce edebiyat programının amacı öğrencilere farklı kültürel bakış açıları kazandırmak ve evrensel insani değerleri özümsemelerini sağlamaktır.”

İNGİLİZCE’NİN YANINDA 3 YABANCI DİL
“4.sınıftan başlayarak İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ya da İspanyolca öğrenme olanağı sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, okulun İngilizce öğretim programı temel alınarak aynı ilkeler doğrultusunda öğretilir.İkinci yabancı dil öğretimindeki hedefimiz, ilköğretim okulunu bitiren öğrencilerimizi CEFR ölçütlerine göre temel kullanıcı düzeyinde yetiştirmek ve kendilerini bu dilde rahatça anlatabilmelerini sağlamaktır. Lise eğitimi sonunda öğrencilerimizi en az CEFR A2 düzeyine ulaştırmaktır. Ortaokuldan A2 seviyesinde gelen öğrencilerin ise farklılaştırılmış eğitim yöntemleri ile B1 seviyesine ulaşmalarına olanak sağlanır.” 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.