banner

Vatan Okulları öğretmenlere yatırım yapıyor
Vatan Okulları pandemi süreciyle başlayan yeni dönemde öğretmenlerinin sürece uyumuyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Vatan Okulları Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörü Sercan Seçgin, bu dönemde kurumda gerçekleştirilen çalışmaları artı eğitim’e anlattı.

sercan_secgin_vatanPandemi ile başlayan yeni dönemde öğretmenleri nasıl bir değişim süreci bekliyor? Yeni dönem öğretmenlerinin özellikleri neler olacak?
Tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde arttıran ve pandemi haline gelen Covid-19 nedeniyle eğitim dünyası zorunlu bir dijital dönüşüm ile karşı karşıya kaldı. Yeni normal yaşamda alışkanlıklarımızın birçoğu değişmek zorundaydı. Eğitimin kendisi de yaşamın merkezinde bulunduğu için dönüşmek ve adaptasyon sürecini yaşamak durumunda kaldı. Bu dönüşüm süreci eğitim yöneticilerinin kontrolünde olduğu sürece başarılı sonuçlar alınabilir. Başarılı sonuçlar elde etmenin temel yolu eğitim öğretim sürecinin merkezinde bulunan ve doğrudan bu süreci uygulayan roldeki öğretmenlere gerekli yatırımları yapmak, eğitimcinin eğitimini desteklemektir.
Pandemi süreci bizlere öğretmen yeterlilikleri konusunda farklı nitelikleri kazanmasının kaçınılmazlığını göstermiştir. Bu dönemde öğretmen yeterliliklerinin başında dijital beceri gelmektedir. Teknolojinin eğitimin her alanına nüfuz etmesiyle öğretmen aynı zamanda teknolog kimliğiyle de öne çıkacaktır. Bu niteliğin dışında önemli bir nitelikse yeni ve farklı durumlara karşı adaptasyon becerisini yönetme niteliğidir. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme-öğretme sürecini aktif kullanması öğretmenin öğrencilerde grup/takım çalışmasının önemini ortaya çıkarmasını da sağlayacaktır. Yeni oluşan koşulların ışığında öğretmende olmazsa olmaz diyebileceğimiz önemli bir diğer nitelik 21.yüzyıl okur-yazarlık yöntemini geliştirebilme yeteneği olacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinin öğretmene olumlu-olumsuz etkileri nelerdir?
Uzaktan eğitim süreci ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde ilk defa yöntem olarak kullanılmasından dolayı hem öğrenci hem de öğretmen açısından bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Eğitim sürecini yürütmekte olan öğretmen için uzaktan eğitim yüz yüze eğitime kıyasla bazı imkanlar sağlamıştır. Örneğin internet desteğinin olmasıyla ders için birçok materyale ulaşma imkanı doğmuştur. Öğretmenin elini güçlendiren zengin materyaller sayesinde öğrenciler çok yönlü bilgilere ulaşabilmişlerdir. Bunun yanında uzaktan eğitimin yapay zeka temelli platformlarının vasıtasıyla öğrencilerin akademik durumlarının analizleri hızlı ve doğru bir biçimde saptanabilmiştir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekan sınırlamasına girmeden dersler esnek saatler diliminde yapılabilmektedir.
Bu imkanların yanında uzaktan eğitim sürecinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. Örneğin öğretmen olarak dikkati dağılan öğrenciyi toparlayabilmek ve tekrar odak noktasını kendinize çekmek kolay olmamaktadır. Öğretmen ders faaliyeti içerisindeyken yaşanabilecek teknik sorunlar öğrencinin derse aktif katılımını zayıflatmakta ve yaşanılan bu teknik/bağlantı sorunlarından dolayı öğretmen müfredatı ( kazanımları) yetiştirmekte zaman sorunu yaşayabilmektedir. Sistem kaynaklı bu tür sorunlar öğretmen için öğrencinin akademik düzeyini takip edebilme ve verimli iletişimi sürdürebilme noktasında sorunlara yol açmaktadır.

ÖĞRETMEN PLANI HAZIRLIYORUZ
Öğretmenlerinizin yeni döneme uyumu için neler planlıyorsunuz?
İnsan adına en önemli öğretmen yaşamında karşılaşmış olduğu sorunlar ya da çıkmazlardır. Bu tür kriz veya paradoks etkileri karşısında gösterilen tutumlarla tecrübe ediniriz. Bu deneyimler bizlere sonrasında yaşanabilecek problemlere/krizlere karşı rehber bilgi olarak çözüm desteği sağlamaktadır.
Pandemi krizi de eğitim dünyası açısından eğitimin kendisi üzerine düşünme olasılığını tanımıştır. Geleneksel eğitim-öğretim modelleri salgınla birlikte yeterliliğini kaybetmiştir. Yeni dönemde eğitim sadece dört duvar arasında gerçekleştirilemeyecek kadar alanını genişletmiştir. Öğretmen sadece tahtada ders anlatan değil, tabiatın tüm imkanlarını kullanabilen ve öğrenciye öğrenme alışkanlığını tanıştırabilen misyona sahip olabilmelidir. Vatan Okulları olarak öğretmenlerimizin temel misyonunun bu minvalde yürümesi gerektiğini şiar edindik. Aynı zamanda öğretmen kimliğini taşıyacak bireyde modern dünyanın getirdiği kazanımları edinmeyi hedefleyen ve teknolojik imkanları azami düzeyde kullanacak bir öğretmen planını oluşturma düşüncesindeyiz. Toplumun önünde giden kimlik öğretmen kimliğidir. Öğretmen farklı disiplinlerle bağlantı kurabilecek, eleştirel düşünmeyi ve bilimsel araştırmayı merkeze koyandır. Bu tür nitelikleri kendinde taşıyan eğitimciler çocuklarımıza rol model olacaklardır.

Yeni dönemde öğretmen-öğrenci, öğretmen-okul ilişkisi nasıl olmalı? Bu kapsamdaki uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yeni dönemde eğitim öğretim süreci hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim olmasından dolayı bazı aksaklıklara yol açabilmektedir. Şu açık bir gerçek ki öğretmenin mesleki ve teknik alanında sorumlulukları arttı. Bunların dışında öğrencileriyle olan iletişimlerinde yer yer sorunlar yaşanmakta ve hedeflediğiniz kazanımlara ulaşmada eksiklikler doğabilmektedir. Öğrenci penceresinde de devamsızlık yapabilmenin arttığı, ödevlendirme ve dönüt verebilmenin zorlaştığı sonuçlar yaşanmaktadır. Dolayısıyla öngörülen bu tür sorunların önüne geçme adına okul yöneticilerine düşen sorumluluklar artmaktadır.
Vatan Okulları olarak ortaya çıkabilecek bu tür sorunlara karşı okul yöneticilerimizle bazı adımları planlayarak gerçekleştiriyoruz. Öncelikle yeni döneme ilişkin bilimselliğe dayanan plan ve programları sürdürmekteyiz. Sürecin organizasyonunu istişare ederek, verilere dayandırarak kararlar veriyoruz. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimine aktif rol tanımladıktan itibaren öğrenci ve öğretmene gerekli desteği sağlamaktayız. Son olarak öğretmenlerimize gerekli mesleki ve teknik ihtiyaçlarını tedarik edip eğitimlerini sağlayarak yaşanması muhtemel birçok sorunu ortadan kaldırdık.

ÖĞRETMEN MARKA YÜZÜDÜR
Özel Okul-Devlet Okul öğretmenleri arasında farklılıklar olduğunu düşünüyor musunuz? Bu farklılıklar nelerdir?
Özel Okul bir yönden eğitim ayağı olan diğer yönde ise işletme/şirket ayağı olan bir kurumdur. Birçok şirkette çalışan bireylerin değeri/pozisyonu bireysel/grup performanslarına dayanır. Performans temelli denetlenen öğretmen sürekli kendini güncellemeli ve her alanda kendini dönüştürmelidir. Bu hem öğretmen kimliğinin doğasında vardır hem de özel eğitim sektöründe var olabilmenin en önemli niteliklerindendir. Özel okulda öğretmen kimliği olan birey öğrenci, veli ve okul üçgeninde dengeyi kuran ve iletişim ağını kuvvetlendirendir. Sonraki yıl öğrenci mevcudiyetinin sürdürülebilmesi için öğretmen aynı zamanda özel okulun marka yüzüdür.
Son yıllarda Devlet Okulunda öğretmen kimliğini sürdüren bireylerde de performans ve denetleme süreçleri etkili olmaktadır. Ancak Devlet Okulu’nda istihdam edilen öğretmenlerimiz Özel Okullardaki gibi şirket çalışanı tanımının içinde yer almadığından performansa dayalı denetleme mekanizması yeterli derecede olgunlaşmamıştır. Eğitim kalitesinde sıçrama yapabilmenin temel koşullarından bazıları da hem eğitimcinin eğitimi hem de eğitimcinin yasal denetleme zorunluluğudur. Ülkemizde memur statüsünün algısı “sağlamlık ve garanti” kavramlarıyla anlaşıldığı için eğitim sisteminin kalite yönünde gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sonuç olarak eğitim süreçlerinde dönüşümün temel mottosu performansa dayalı yasal denetleme zorunluluğudur.

PEDAGOJİK FORMASYON KİLİT ÖNEMDEDİR
Ülkemizde öğretmen yetiştirme politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alanda gördüğünüz olumlu-olumsuz yönler nelerdir?
İnsan yaşamının etki alanlarında gelişim ve dönüşüm kaçınılmazken eğitim süreçleri de bu dönüşüm içerisinde kendini bulmaktadır. Son yıllarda hem okullarda hem de yükseköğretim eğitim fakültelerinde olumlu gelişmeler gerçekleşmektedir. Bunun temel nedeni öğretmen kimliğine son yıllarda fark edilir derecede önem verilmesidir. Öğretmenlerimize mesleki ve ekonomik iyileştirmelerle donatıldığından dolayı eğitimin kalitesi de artmaktadır. Bir çok nokta da öğretmenlerimize sağlanan imkanlar onların elini güçlendirmekte ve onları çağdaş dünyanın yeterliliklerine cevap verebilecek düzeye çıkarmaktadır.
Bunların dışında eğitim faaliyeti içerisinde iyileştirilmesi gerekilen bazı politikalar mevcuttur. Örneğin yükseköğretim eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının erken zamanda staj deneyimine başlamaları, yaparak-yaşayarak mesleki değerleri öğrenmeleri sağlayacak ve tecrübenin verimliliğini fark edeceklerdir. Bunun yanında pedagojik formasyon derslerinin önem derecesinin altı tekrar ve tekrar çizilip öğrenci-öğretmen ilişkisinde kilit değere sahip olduğunu deneyimlerle gösterilmelidir. Son olarak da ölçme-değerlendirme süreçlerinin öğrencilerimizin akademik gelişimlerinde ana yol gösterici role sahip olduğu bilimsel testlerle öğretmen adaylarına tecrübe ettirilmelidir. Tüm bu süreçlerin faaliyete geçmesi ve sonuç alınması öncelikle öğretmen adaylarının okul kademeleriyle daha erken tanışmalarıyla olacaktır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.